Live Billiards 2 2.9

Live Billiards 2 2.9

TerraGame – 8,3MB – Shareware – Windows
Version 2 features Straight Pool, 14+1, 3, 8, 9 ball, Snooker, Pyramid, American, Rotation and DeathMatch games. Ball graphics and movements are perfect; you can make any English or masse shot. Play with 9 computer opponents or live friends over network, thus maintaining the realism of championship style pool! Online Pool Club is a bonus.
Live Billiards 2 now supports Windows 10. Choose whether to play with computer opponents or with your live friends. Play with computer and listen to its unusual comments as you play. Feel the realism of billiard championship! Get as much scores as you can and win the game, using six extra cues.
Offline gameplay: 1-9 players
Multiplayer: Yes
ESRB Ratio: Everyone (6+)
Extras and features:
a) Most popular pool games: Snooker, Straight Pool, 14+1, 3 Ball, 8 Ball, 9 Ball, exotic Pyramid and Rotation game.
b) Five table designs.
c) Six different cues.
d) Network mode.
e) Two ball sets.

Tổng quan

Live Billiards 2 là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi TerraGame.

Phiên bản mới nhất của Live Billiards 2 là 2.9, phát hành vào ngày 29/04/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/04/2016.

Live Billiards 2 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,3MB.

Live Billiards 2 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Live Billiards 2!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
TerraGame
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản